ผู้บังคับบัญชา

 

 

รอง ผบก.ศพฐ.8
พ.ต.อ.นพดล กันตะกนิษฐ์
โทร 086-5975091

พ.ต.อ.ปรอง เกิดมีสุข
นวท.(สบ4)กคม.ศพฐ.8
โทร 086-2674505

กลุ่มงาน ตรวจทางเคมีฟิสิกส์

พ.ต.อ.ไวพจน์ มีแก้ว
นวท.(สบ4)กอป.ศพฐ.8
โทร 089-9702747

กลุ่มงาน ตรวจอาวุธปืน

พ.ต.อ.ธาดา เพชรกาฬ
นวท.(สบ4)กยส.ศพฐ.8
โทร 081-7973001

กลุ่มงาน ตรวจยาเสพติด

พ.ต.อ.มานัส จงวิมาณสินธุ์
นวท.(สบ4)กคพ.ศพฐ.8
โทร 081-4423997

กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์

พ.ต.อ.หญิง กนิษฐา ชื่นแย้ม
นวท.(สบ4)กนฝ.ศพฐ.8
โทร 081-2573183

กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง

พ.ต.อ.มงคล สุนทรวิภาต
นวท.(สบ4)กชว.ศพฐ.8
โทร 081-5836963

กลุ่มงานงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ

พ.ต.อ.อัครวัฒน์ ชินวรสวัสดิ์
นวท.(สบ4)กสก.ศพฐ.8
โทร 092-4716191

กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ

พ.ต.อ.ณรงค์ธรรม มาศคีรีวงศ์
นวท.(สบ4)กอส.ศพฐ.8
โทร 062-5352365

กลุ่มงานตรวจเอกสาร

พ.ต.อ.สมนึก วรรณชิต
นวท.(สบ4) กชช.ศพฐ.8
โทร 081-7807348

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ

พ.ต.อ.สมชาย นพศรี
ผกก.ฝอ.ศพฐ.8
โทร 089-7339003

ฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.อ.วชิรา ละเอียดศิลป์
นวท.(สบ4) พฐ.จว.ภูเก็ต
โทร 089-9701857

หน.พฐ.จว.ภูเก็ต

พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ พาหุบุตร
นวท.(สบ4) พฐ.จว.นครศรีธรรมราช
โทร 087-8689675

หน.พฐ.จว.นครศรีธรรมราช

พ.ต.อ.หญิง ทรงรัตน์ ถิ่นหนองจิก
นวท.(สบ4) พฐ.จว.กระบี่
โทร 086-4916375

หน.พฐ.จว.กระบี่

พ.ต.อ.หญิง ทัศนีย์ ขวัญพรหม
นวท.(สบ4) พฐ.จว.ชุมพร
โทร 063-2276490

หน.พฐ.จว.นครศรีธรรมราช

พ.ต.ท.หญิง ศุภนิจ ศรีทองฉิม
นวท.(สบ3) พฐ.จว.ระนอง
โทร 082-4999985

หน.พฐ.จว.ระนอง

 

 

พ.ต.ท.หญิง นายิกา งามประดิษฐ์
นวท.(สบ3) พฐ.จว.พังงา
โทร 086-5975433

หน.พฐ.จว.พังงา