ผู้บังคับบัญชา

 

 

รอง ผบก.ศพฐ.8
พ.ต.อ.สาธิต ก้อนแก้ว
โทร 081-9634915

พ.ต.อ.ปรอง เกิดมีสุข
นวท.(สบ4)กคม.ศพฐ.8
โทร 086-2674505

กลุ่มงาน ตรวจทางเคมีฟิสิกส์

พ.ต.อ.ไวพจน์ มีแก้ว
นวท.(สบ4)กอป.ศพฐ.8
โทร 089-9702747

กลุ่มงาน ตรวจอาวุธปืน

พ.ต.อ.ธาดา เพชรกาฬ
นวท.(สบ4)กยส.ศพฐ.8
โทร 081-7973001

กลุ่มงาน ตรวจยาเสพติด

พ.ต.อ.สมนึก วรรณชิต
นวท.(สบ4) พฐ.จว.ภูเก็ต
โทร 081-4423997

หน.พฐ.จว.ภูเก็ต

พ.ต.อ.มานัส จงวิมาณสินธุ์
นวท.(สบ4)กชช.ศพฐ.8
โทร 081-4423997

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ

พ.ต.อ.ธานินทร์ สินลา
ผกก.ฝอ.ศพฐ.8
โทร 087-5566459

ฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.อ.หญิง กนิษฐา ชื่นแย้ม
นวท.(สบ4)กนฝ.ศพฐ.8
โทร 081-2573183

กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง

พ.ต.อ.หญิง ทรงรัตน์ ถิ่นหนองจิก
นวท.(สบ4)กชว.ศพฐ.8
โทร 086-4916375

กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ

พ.ต.อ.สุรพล ใจแสน
นวท.(สบ4)กสก.ศพฐ.8
โทร 089-8518016

กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ

พ.ต.อ.หญิง กุลดา สุวรรณรัตน์
นวท.(สบ4)กอส.ศพฐ.8
โทร 089-8959797

กลุ่มงานตรวจเอกสาร

พ.ต.อ.วชิรา ละเอียดศิลป์
นวท.(สบ4) พฐ.จว.กระบี่
โทร 089-9701857

หน.พฐ.จว.กระบี่

พ.ต.อ.หญิง เรวดี วรรณโพธิ์กลาง
นวท.(สบ4)กคพ.ศพฐ.8
โทร 081-7807348

กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์

พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ พาหุบุตร
นวท.(สบ4) พฐ.จว.นครศรีธรรมราช
โทร 087-8689675

หน.พฐ.จว.นครศรีธรรมราช

พ.ต.ท.หญิง ศุภนิจ ศรีทองฉิม
นวท.(สบ3) พฐ.จว.ระนอง
โทร 082-4999985

หน.พฐ.จว.ระนอง

พ.ต.ท.หญิง นายิกา งามประดิษฐ์
นวท.(สบ3) พฐ.จว.พังงา
โทร 086-5975433

หน.พฐ.จว.พังงา