Chief Information Officer : CIO

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

 
พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง
รองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจวจ