วันสื่อสารแห่งชาติ 4 สิงหาคม

          

   วันสื่อสารแห่งชาติ 4 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา กรมไปรษณีย์และกรมโทรเลข ขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2426 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของกิจการด้านการสื่อสารของไทย ต่อมาได้รวมกรมทั้งสองแห่งเข้าด้วยกันเป็น กรมไปรษณีย์โทรเลข
    กิจการด้านการสื่อสารของไทนได้เจริญก้าวหน้าเป็นลำดับ   และมีความสำคัญยิ่งต่อการเนินชีวิตประจำวันของเรา   รวมทั้งมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้าน   ทั้งด้านศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และในโอกาสครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนากรมไปรษณีย์โทรเลขเมื่อปี 2526 คณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการสื่อสารจึงได้มีมติกำหนดให้วันที่ 4 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสื่อสารแห่งชาติ
   เทคโนโลยีด้านการสื่อสารได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและบทบาทของภาคเอกชนมีมากขึ้นรวมทั้งมีการเเข่งขัน ในกิจการสื่อสารทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก   ได้ทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้น   ความได้เปรียบในเรื่องเศรษฐกิจของโลกในยุคโลกาภิวัตน์   ขึ้นอยู่กับการมีระบบสื่อสารให้เจริญก้าวหน้า ทัดเทียมกับประเทศอื่น คณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของการสื่อสารดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงได้มีมติเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2546 กำหนดให้วันที่ 4 สิงหาคมของทุกปีเป็น "วันสื่อสารแห่งชาติ" นับตั้งแต่ พ.ศ.2526 เป็นต้นมา ได้มีการจัดงานวันสื่อสารแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี (ยกเว้นปี พ.ศ.2533 คณะกรรมการจัดงานวันสื่อสาร แห่งชาติได้มีมติให้งดการจัดแสดงนิทรรศการ คงมีแต่เฉพาะงานพิธีและการประชุมทางวิชาการเรื่องเทคโนโลยีพื้นฐานและการวางแผนระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม) และในการจัดงานวันสื่อสารแห่งชาติแต่ละปี จะเน้นหัวข้อการจัดงานแตกต่างกันไปทุกปี

วันที่ประกาศ : 04/08/2564 15:08:51