จัดซื้อจัดจ้าง  

  • 1.  จัดซื้อเครื่อง Live Scan สำหรับงานทะเบียนประวัติอาชญากร พฐ.จว.ชุมพร
  • 2.  จัดจ้างติดตั้งระบบท่อจ่ายแก๊สสำหรับเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติดย์ (GC) ของศูนย์พิสูจน์หลักฐานภูเก็ต
  • 3.  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของทางราชการ
  • 4.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำารพิสูจน์หลักฐานจังหวัดระนอง โดยวิธีคัดเลือก
  • 5.  ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างราคาที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดระนอง
  • 6.  จัดจ้างติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงโปรแกรมตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ตามโครงการพัฒนางานตรวจสอบประวัติอาชญากรรม โดยใช้ลายนิ้วมือ (Live Scan) สำหรับให้บริการงานขอสำเนาข้อมูลข่าวสารทางราชการ
  • 7.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดระนอง โดยวิธีคัดเลือก
  • 8.  ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดระนอง โดยการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือก
  • 9.  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ 2561
  • 10.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อกล้องจุลทรรศเปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e- bidding)