• 1.  จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ UPS CLP-5000 จำนวน 5 เครื่อง
  • 2.  จ้างสอบเทียบเครื่องตรวจยาเสพติด (GC) ยี่ห้อ Agilent จำนวน 1 เครื่อง
  • 3.  จ้างสอบเทียบเครื่องตรวจยาเสพติด (GC) ยี่ห้อ Shimadzu จำนวน 6 เครื่อง
  • 4.  จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8
  • 5.  จัดจ้างติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ส่วนควบพร้อมระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาตรวจสอบประวัติอาชญากรรม โดยใช้ลายนิ้วมือ (Live Scan) สำหรับให้บริการงานการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารทางราชการ ของ ศพฐ.8
  • 6.  จัดจ้างติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมโปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ตามโครงการ พัฒนาตรวจสอบประวัติอาชญากรรม โดยใช้ลายนิ้วมือ(Live Scan) สำหรับให้บริการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารทางราชการของ พฐ.จว.นครศรีธรรมราช
  • 7.  จัดจ้างติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมโปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ตามโครงการพัฒนางานตรวจสอบประวัติอาชญากรรมโดยใช้ลายนิ้วมือ (Live Scan) สำหรับให้บริการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารทางราชการของ พฐ.จว.ภูเก็ต
  • 8.  จัดจ้างขนย้ายและติดตั้งเครื่องแก๊สโครมาโตรกราฟ (GC) ของ พฐ.จว.ภูเก็ต จำนวน 2 เครื่อง
  • 9.  โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
  • 10.  โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องจัดระบบบัตรคิวอัตโนมัติ จำนวน 3 ชุด