• 1.  จัดจ้างติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมโปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ตามโครงการพัฒนางานตรวจสอบประวัติอาชญากรรมโดยใช้ลายนิ้วมือ (Live Scan) สำหรับให้บริการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารทางราชการของ พฐ.จว.ภูเก็ต
  • 2.  จัดจ้างขนย้ายและติดตั้งเครื่องแก๊สโครมาโตรกราฟ (GC) ของ พฐ.จว.ภูเก็ต จำนวน 2 เครื่อง
  • 3.  โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
  • 4.  โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องจัดระบบบัตรคิวอัตโนมัติ จำนวน 3 ชุด
  • 5.  โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์พิมพ์ลายนิ้วมือนอกสถานที่ จำนวน 14 ชุด
  • 6.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๘(สุราษฏร์ธานี)พร้อมค่าถมดินและส่วนประกอบ ๑ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • 7.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๘(จว.สุราษฎร์ธานี) พร้อมค่าถมที่ดินและส่วนประกอบ ๑ หลัง
  • 8.  ประกวดราคาซื้อเครื่องแก็สโครมาโตกราฟและแมสสเปคโตรมิเตอร์(GC/MS)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • 9.  ประกาศราคากลางเครื่องแก็สโครมาโตกราฟและแมสสแปคโตรมิเตอร์จำนวน ๑ เครื่อง
  • 10.  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายนิ้วมือและฝ่ามือ พร้อมเครื่องอ่านลายนิ้วมือ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)