จัดซื้อจัดจ้าง  

  • 1.  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ 2561
  • 2.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อกล้องจุลทรรศเปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e- bidding)
  • 3.  ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
  • 4.  ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  • 5.  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดระนอง
  • 6.  ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ยกเลิก)
  • 7.  ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ของ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8
  • 8.  ประกาศราคากลาง โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดระนอง
  • 9.  ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศ์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ของ ศพฐ.8
  • 10.  ประกาศราคากลางรายการจัดซื้อเครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ จำนวน 7 เครื่อง