ศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์

รับเรื่องราวร้องทุกข์ เสนอข้อร้องเรียน / อุธรณ์

คลิกที่นี่

ช่องทางการร้องทุกข์

1. Hotline สายตรง 077-273901

2. ส่งทางไปรษณีย์ โดยระบุรายละเอียดดังนี้
- ชื่อ - นามสกุล ผู้ร้องทุกข์
- ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ
- แจ้งวัตถุประสงค์การร้องทุกข์
- ชี้แจงรายละเอียดหรือที่มาที่ไปของการร้องทุกข์
- แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หน้งสือร้องทุกข์ (ถ้ามี) หรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. ติดต่อด้วยตนเอง ที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8

4. แจ้งผ่านทางระบบ

คลิกที่นี่ »