ภาพกิจกรรม

 
กสก.ศพฐ.8 รับการตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020
 
 

          วันที่ 12 ก.ค.2560 เวลา 9.00 น. กสก.ศพฐ.8 รับการตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020 จาก กสก.ศพฐ.9 และ กสก.ศพฐ.10